EB
EB  800g PROSPERITY BOX (8IN1)
22EB08001
EB 800g PROSPERITY BOX (8IN1)
800g*10Ktk
9555894501191
EB 300g FISH & SOY
22EB03004
EB 300g FISH & SOY
300g*30Bag
9555894500125
EB 300g FISH & YUBA
22EB03003
EB 300g FISH & YUBA
300g*30Bag
9555573001165
EB 300g FISH BEAN CURD ROLL
22EB03001
EB 300g FISH BEAN CURD ROLL
300g*30Bag
9555573001134
EB 300g SEAFOOD BEAN CURD ROLL
22EB03002
EB 300g SEAFOOD BEAN CURD ROLL
300g*30Bag
9555573001080
EB 500g BIG FISH BALL
22EB05014
EB 500g BIG FISH BALL
500g*20Bag
9555894501214
EB 500g CHEESE TOFU
22EB05001
EB 500g CHEESE TOFU
500g*20Bag
9555573001349
EB 500g CRAB NUGGET
22EB05010
EB 500g CRAB NUGGET
500g*20Bag
9555894500484
EB 500g FISH SANDWICH
22EB05002
EB 500g FISH SANDWICH
500g*20Bag
9555573001332
EB 500g FISH TOFU
22EB05003
EB 500g FISH TOFU
500g*20Bag
9555573001394
EB 500g LOBSTER BALL
22EB05006
EB 500g LOBSTER BALL
500g*20Bag
9555573001387
EB 500g SEAFOOD TOFU
22EB05005
EB 500g SEAFOOD TOFU
500g*20Bag
9555573001325
EB 500g SEAWEED YUBA
22EB05004
EB 500g SEAWEED YUBA
500g*20Bag
9555573001400
EB 500g SHISHAMO
22EB05012
EB 500g SHISHAMO
500g*20Bag
9555894500606
EB 500g SMALL FISH BALL
22EB05013
EB 500g SMALL FISH BALL
500g*20Bag
9555894501504
EB BIG FISH BALL
22EB10004
EB BIG FISH BALL
1Kg*10Bag
9555894501368
EB CHEESE FINGER
22EB050004
EB CHEESE FINGER
500g*20Ktk
9555894500170
EB FISH BEAN CURD ROLL
22EB10001
EB FISH BEAN CURD ROLL
1Kg*8Bag
9555573001127
EB FISH CHIPS
22EB050003
EB FISH CHIPS
500g*20Ktk
9555573001479
EB FISH FINGER
22EB050001
EB FISH FINGER
500g*20Ktk
9555573001493
EB FISH NUGGET
22EB050002

EB FISH NUGGET
500g*20Ktk
9555573001509
EB FISH ROE LUCKY BAG
22EB090001
EB FISH ROE LUCKY BAG
900g*6Bag
9555894507056
EB FISH ROE LUCKY BAG
22EB015001
EB FISH ROE LUCKY BAG
150g*15Bag
9555894503799
EB GOLDEN CRISPY PRAWN CAKE
22EB060001
EB GOLDEN CRISPY PRAWN CAKE
600g*8Bag
9555894510063
EB GOLDEN CRISPY PRAWN CAKE
22EB020001
EB GOLDEN CRISPY PRAWN CAKE
200g*15Bag
9555894503331
EB KOREAN FISH STRIPS
22EB025002
EB KOREAN FISH STRIPS
250g*15Bag
9555894503904
EB MY DAUN PRAWN PASTE
22EB050007
EB MY DAUN PRAWN PASTE
500g*12Bag
9555894503720
EB MY DAUN PRAWN PASTE (SMALL LEAF)
22EB013002
EB MY DAUN PRAWN PASTE (SMALL LEAF)
130g*20Bag
9555894503508
EB RING ROLL
22EB002001
EB RING ROLL
20g*12's*8Ktk
9555573005156
EB SEAFOOD FRIED WONTON
22EB070001
EB SEAFOOD FRIED WONTON
700g*10Bag
9555894500767
1 2
PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
Jakarta Office
Tel. + 62.21 345 0214

Ruko Mall Atrium Senen
Jalan Senen Raya Blok I No.3-6
Jakarta, Indonesia
Hotline
Tel. + 62.852 1377 1377